Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokJumaah, 31 Agustus 2012 01:01

Sumbi

Ku Hermawan Aksan

 

I

MIMITI wawuh jeung Dayang Sumbi teh basa kuring SD keneh. Kelas opat mun teu salah mah, basa mindeng nginjeum buku-buku carita di Pa Guru. Kitu tah mun geus maca teh, sok poho sagalana. Buku anu judulna Legenda Tangkubanparahu, poho deui karangan saha, aya tilu kali mah dibaca. Tah, mun keur maca buku eta teh, sok asa jadi Sangkuriang.

Kacipta paduduaan jeung Dayang Sumbi anu geulisna kawanti-wanti. Di sisi talaga, diuk ngarendeng handapeun tangkal kiara. Emh.

Kadua kalina wawuh jeung Nyi Putri teh basa kuring kelas tilu SMP. Sabaraha taun nya geus kaliwat? Aya sataun? Sapuluh taun? Dua puluh taun? Atawa leuwih boa? Sok poho kana waktu teh.

Harita solat isya di masigit lebah pengkolan geus lekasan. Langit mencrang ku bentang-bentang. Buru-buru kuring nyunyuhun korsi palastik ti tepas. Peuting eta dipintonkeun lalakon nu geus lila didagoan, Sangkuriang Kabeurangan. Atuh kudu paheula-heula jeung anu sejenna. Ngan kabeneran we imah teh pagigir-gigir pisan jeung sakola SD 1, anu pakaranganana dipake panggung sandiwara Sunda. Moal kapiheulaan ku batur, lalajo panghareupna.

Unggal peuting urang lembur bangun euweuh kabosen ngabrul lalajo sandiwara. Komo lamun lalakona rame kayaning Ciung Wanara, Nabi Musa, atawa Lutung Kasarung. Harita geus dua minggu leuwih rombong­an sandiwara teh minton di lembur kuring, hiji desa anu saenyana mah asup Jawa Tengah, kira-kira 25 km ti wates jeung Jawa Barat, tapi masarakat sapopoena nyarita ku basa Sunda—sanajan tangtu we beda pisan, leuwih kasar, dibanding­keun jeung basa Sunda Priangan mah.

Rombongan teh datang meneran barudak sakola libur panjang, tur kabeneran (atawa pedah geus pada nyaho kitu?) keur usum panen.

Nu lalajo sarurak basa Miss Popon, minangka sripanggungna, geus kaluar. Aeh, da di panggung mah lain Miss Popon. Make siger pulas emas dina rambutna, susumping dina cepilna, jeung gelang bahu dina puhu leungeunna, Miss Popon teh estuning ngaleungit, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, ngajanggelek jadi putri Dayang Sumbi.

Emh, sok aya nu ngageter dina dada mun neuteup Nyi Dayang Sumbi.

Ngagolak malahan mah.

Hayang pisan jleng ka panggung, ngarah kuring anu jadi Sangkuriangna.

 

II

“DUH, Nyai anu geulis, cahaya tina raray salira nyirorot nepi ka jero leuweung. Saha atuh salira teh, Nyi Mojang, bet ngalamun sorangan di sisi walungan?”

“Abdi mah sanes mojang, da tos gaduh caroge.”

“Aduh, ampun anu disuhun. Di mana atuh eta lalaki anu tangtu pangbagjana sadunya teh?”

“Tos teu aya di ieu dunya.”

“Euh, eta nya nu matak kembang soka teh laligar?”

“Muhun, dua puluh taun anu tos kalangkung.”

“Ladalah… bener ieu teh, Nyi?”

“Abdi mah pantrang ngaleupaskeun kajujuran.”

“Percaya kaula ge, Geulis, lamun kulit salira teu katingal lemes jiga sutra tur buuk salira teu cahayaan lir peuting nu baranang ku bentang-bentang.”

“Anjeun ge tangtos percanten kana geulisna Dewi Drupadi atawa Dewi Utari anu lana.”

“Duh, Drupadi, dewi anu angger ngora tur geulis sanajan geus boga incu. Kitu deui Utari, anu umurna saimbang jeung incu sorangan. Tapi apan etah mah dongeng, Geulis, lain kanyataan.”

“Ieu abdi buktos kanyataan jaman ayeuna. Yuswa salira paling oge saparo ti umur abdi.”

“Ke, ke, salira teh leuwih pantes jadi adi kaula.”

“Eta ku lantaran abdi mah salamina hirup kalawan tengtrem tur surup sareng lingkungan. Tuh geura tingali panonpoe anu bade ngaso, sakitu endahna. Dangukeun geura sora cai anu ngamalir di lebak. Seuseup eta seungit kembang malati. Raoskeun hiliwir angin ti pasir.”

“Tapi apan mu’jizat kawas kitu mah ayana ge ngan dina impian.”

“Upami salira nyangka sadayana teh mung impenan, nya abdi ge sabagian tina impenan.”

“Tapi urang mah hirup dina kanyataan apan.”

“Naon bentenna antawis impenan sareng kanyataan? Upami urang ngimpen, urang nyangka impenan teh kanyataan. Tapi upami urang gugah, urang bakal nyangka impenan teh sanes kanyataan.”

“Duh, Nyai nu geulis, tong nambahan kabingung atuh.”

“Nya sok atuh gugah, tong titeuleum wae dina alam impenan, anu ku salira disangka kanyataan. Sok calik di dieu, Kasep. Anggursi seuseup geura seungit malati. Raoskeun sesa cahaya panonpoe. Saha nami salira teh? Ti mana kawit?”

“Kaula mah teu boga ngaran. Oge te nyaho di asal.”

“Piraku. Unggal manusa mah da tangtos kagungan sangkan paraning dumadi.”

“Tah, kaula ka dieu teh ngan sakadar kabawa lengkah, sanggeus mangtaun-taun mubus leuweung, gunung, jeung jurang, laju ngaranjah desa jeung kota, pikeun neangan pijawabeun ngeunaan saha saenyana kaula. Teu nyaho kaula mah saha indung jeung bapa teh. Oge teu nyaho nu ngaran bareto. Kaula mah ukur nyaho ayeuna wungkul. Nyaho-nyaho geus sawawa.”

“Ningali anjeun teh bet janten emut ka pameget nu weleh aya dina impenan.”

“Kacida bagjana lamun kaula jadi eta lalaki.”

“Pun anak.”

“Ladalah…”

“Lima welas taun umurna basa pun anak indit ti rorompok. Aya kana lima atanapi genep taun nu tos kalangkung.”

“Lah, Geulis, enggeus atuh, ngimpi teh tong jauh teuing.”

“Abdi ngusir pun anak lantaran manehna tos ngabohong…”

“Duh hampura, Geulis, naha bet kalahka nangis.”

“Ngabohong sakali, nanging abdi teu tiasa ngahampura.”

“Hampura, nya, kaula.”

“Eh, teu kedah deku kitu, Kasep. Sok atuh, angin baris mingkin tiis. Urang lebet yu? Di lebet mah aya seuneu. Aya bajigur, upami salira kersa. Sok atuh ngadeg. Duh, Gusti…!”

“Kunaon, Geulis?”

“…”

“Duh, kunaon raray salira bet pias jiga kapas?”

“Salira teh pameget nu teu weleh aya dina impenan!”

“Kacida bagjana!”

“Anaking…!”

“Ke, ke, ke, tong jauh teuing atuh ari ngahayal teh, Geulis.”

“Aya tatu dina mastaka hidep!”

“Tatu teh cirining lalaki sajati. Yeuh, tingali, saluar awak teh ngan tatu wungkul. Dikoet maung, dipacok dadali, kagores panah pamatang. Lah, pokona mah naon wae.”

“Harita mastaka hidep teh diteunggeul ku Ibu. Laju hidep teh sapertos anu teu emut nanaon.”

“Kaula mah can kungsi gelut jeung awewe.”

“Hidep diteunggeul ku Ibu kulantaran ngabohong.”

“Meunggeus, Geulis, hudang. Tong ngimpi salalawasna. Ieu kaula lalaki nu keur neangan batur hirup. Ayeuna geus kapanggih di dieu pisan.”

“Moal bisa! Hidep teh anak Ibu!”

“Tong mungkir tina kanyataan, Geulis. Karasa aya cahaya deudeuh tina panon salira anu salila ieu kaula neangan.”

“Kadeudeuh ti indung ka anakna!”

“Duh, eta ku keukeuh ngaku indung.”

“Sabab hidep memang anak Ibu!”

“Naon buktina?”

“Hidep teu weleh aya dina impian!”

“Apan eta mah malah ngabuktikeun sabalikna.”

“Tatu dina mastaka hidep!”

“Jeung tatu dina dada, dina leungeun, jeung bitis?”

“Ningali tatu dina mastaka hidep teh janten emut kana parabot nu dianggo neunggeul!”

“Bisa we ceuk kaula mah eta teh kulantaran dicokcrok oray.”

“Duh, Hyang Dewa Niskala! Naha takdir teh bet kalahka nepangkeun abdi sareng pun anak sapertos kieu?”

“Geus nyata ayeuna mah, Geulis. Urang tangtu geus ditakdirkeun kudu panggih. Ayeuna pisan kaula rek ngalamar.”

“Duh, Hyang Anu Murbeng Jagat! Sanes kieu takdir anu tinulis dina kitab-kitab…”

“Kumaha, Geulis?”

“Duh, Hyang Anu Uninga Kana Sagalana…”

“Sok jawab atuh lamaran kaula.”

“…”

“Jawab, Geulis.”

“Kieu we atuh, Sangkuriang. Ia abdi, Dayang Sumbi, mugi-mugi tiasa kalebet wanoja Sunda anu pageuh kana purbatisti sareng purbajati.”

“Tong rea catur, Sumbi.”

“Tujuh wengi abdi ngimpen paparahuan duaan di hiji talaga.”

“Alah, babari eta mah. Aya talaga gede teu jauh ti dieu. Tuh, beulah ditueun gunung.”

“Talaga teh payuneun rorompok pisan.”

“Hayu urang nyieun talaga di dieu, Sumbi.”

“Damelkeun kanggo abdi.”

“Keur urang duaan.”

“Supados urang tiasa paparahuan.”

“Hayu!”

“Enjing.”

“Sumbi…!”

“Abdi hoyong enggal-enggal.”

“Sumbi!”

“Enggal atuh, Kasep, panonpoe tos surup. Diantos nya, sateuacanna sumirat cahaya pajar.”

 

III

KOREJAT hudang. Geus taun sabaraha ieu teh? Boa kabeurangan. Beu!

Gebrus-gebrus mandi gancang pisan.

Ayeuna mah kuring lain budak ololeho nu gampang dibobodo. Ayeuna mah geus sagala aya. Pek rek hayang naon. Moal teu kacumponan sagala kahayangna. Komo ngan sakadar talaga jeung parahu mah.

Cetrek ngahurungkeun mobil.

Sora mesin mobil ge ampir teu kadenge. Mobil mahal tea. Empuk, seungit, tiis. Surup pisan mun dibaturan ku nu geulis.

Di mana atuh salira teh? Unggal peuting kaimpi-impi. Mangbulan-bulan teu bae ilang. Mangtaun-taun kacipta we tuluy.

Geus kokotetengan neangan di ieu kota, weleh teu kapanggih. Pajar teh rombongan sandiwara Sunda model kitu mah geus euweuh nu kuat ngalawan jaman. Geus teu payu jadi tongtonan. Naon atuh nu teu bisa disadiakeun ku telepisi jeung internet? Kabeh aya. Kabeh kari cetrek. Kari mindah-mindahkeun saluran atawa situs. Teu kudu ka mana-mana, urang bisa ka mana-mana. Cukup di imah. Teu kudu mayar mahal. Teu kudu repot-repot nyanghareupan tukang ngamen, tukang elap, atawa komo tukang ngarampog anu pasuliwer di jalan-jalan.

Piraku teu nyesa hiji-hiji acan rombongan sandiwara model kitu teh. Enya, rombongan anu nguriling ka mana-mana. Minton ti lembur ka lembur. Keur jaman jaya mah, unggal minton di hiji lembur teh pada ngaleut nu lalajo. Para pamaenna jadi bentang. Komo sripanggungna mah, weleh jadi jejer catur sapopoe. Umumna ku barudak ngora, atawa bapa-bapa nu masih keneh ngarasa ngora. Pajar bisa dibawa ka mana-mana.

“Atuh cobian ka kota P geura. Saurna di dinya mah aya keneh sandiwara Sunda teh,” ceuk salasahiji pajabat di kanwil kabudayaan, basa kuring ngahaja mimiti neangan.

Gas mobil ditincak rada jero.

Mobil mangprung dina jalan tol. Ngan sajam.  Tuluy kaluar ti jalan tol, asup ka jalan leutik, pungkal-pengkol saeutik.

“Muhun, kapungkur mah aya di dieu rombongan sandiwara nu eta teh. Malah kapungkur mah aya kana lima atanapi genep grup. Ayeuna mah tos teu aya deui. Sadayana tos bubar,” ceuk kapala dinas kabudayaan di dinya.

Kitu sihoreng, jawabanana sarua keneh.

“Bade penelitian kitu, Pa?”

Kuring gideug. Eta ku nyebut Bapa.

“Upami grup jaipongan mah seueur keneh. Bade? Da sami gareulis eta ge.”

Kuring gideug deui. Sok disaruakeun wae. Gampang ari soal geulis mah.

“Sakaterang sim kuring mah, da tos lima taun rombongan terakhir teh bubarna.”

“Cik, panginten Bapa uninga, urut pamaenna teh ka marana?”

“Duka tah. Nguping mah aya nu janten patani deui, aya nu ngabeca, nu dagang cimol. Ah, pokona mah naon we nu tiasa janten bekel hirup sadidinten.”

“Ari sripanggungna?”

Manehna kerung. Tuluy gideug, bari imut. “Taroskeun we atuh ka Pa Engkos, salasahiji tokoh sandiwara Sunda harita. Ieu kaleresan aya alamatna.”

Geleyeng deui mobil. Ayeuna mah asup ka jalan leutik tur renjul. Malah kudu parkir heula, da imahna aya di jero gang anu ngan samotoreun.

“Muhun abdi ge kapungkur mah janten anggota rombongan. Hanjakal ayeuna mah tos bubar. Tos lami, aya kana lima-genep taun mah. Tos teu aya nu lalajo. Teu sapertos dua puluh atanapi tilu puluh taun ka pengker. Gamelanana ge tos diicalan. Komo layar-layarna mah duka ka marana. Tos seep ku beurit panginten.”

“Dupi sripanggungna aya keneh?”

Pa Engkos kerung. Beuki karijut we beungeutna. “Ke, ke, ke, asana mah aya keneh di Lembur Pasanggrahan. Cobi we taroskeun ka urang dinya. Tangtos ngalartoseun.”

Kuring ngarenghap. Kapanggih sia!

“Eu, dupi Aden saha kitu?”

Kuring nyerengeh sajongjongan. “Tong guyur nya. Abdi teh Sangkuriang, nuju milarian Dayang Sumbi.”

***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...